Källförteckning

Här följer en förteckning av de källor som granskningen baseras på, utöver det som framgår av sajtens övriga delar och de uppgiftslämnare som önskat vara anonyma.

Preems ansökningshandlingar
Preems ursprungliga ansökan till Vänersborgs tingsrätt 2016-12-13:
Vänersborgs tingsrätt Mål 4708-16 Aktbilaga 1

Preems bemötanden av klagandes synpunkter som inkom till Svea hovrätt 2019-10-30:
Mål nr M 1173018, 060208 Svenska Naturskvddsföreninqen m.fl../.Preem AB angående ansökan om tillstånd för befintlig och utökad (ROCC-projektet) verksamhet vid Preemraff i Lysekils kommun

Bilagor till detta bemötande:
Deklaration för samhällsviktig och framgångsrik verksamhet i en hållbar framtid, Bilaga A

Uppdatering för Mark-och miljööverdomstolen. Teknisk beskrivning. Planerade förändringar, Bilaga B

ICC’s grundregler för reklam och marknadskommunikation

Referenser för specifika påståenden:

Om innehållet i Preems förnybara drivmedel
Gröna Bilisters webbsida

Den nya stora biodrivmedelsanläggningen i Göteborg kommer huvudsakligen att processa växtoljor och slakteriavfall
Telefonsamtal med Preems presschef Dani Backteg 15/4 2020 samt mailkontakt 20/4 2020

I dagsläget används nästan maximalt av den tallolja som går att få ut av den svenska skogsindustrin
Mailkontakt med Preems presschef Dani Backteg 16/4 2020

Preems utsläpp år 2000 och år 2018 och relation till Sveriges totala utsläpp 2018: Preem raffinaderi AB. Miljörapport 2000. Tabell 26
Skandinaviska raffinaderi AB. Miljörapport 2000, tabell 6
Naturvårdsverket. Utsläpp i siffror

SCB:s statistikdatabas. Totala utsläpp av växthusgaser efter växthusgas, sektor och år.

Preems produktion består till 99 procent av fossilbaserade drivmedel.
Preems hållbarhetsredovisning 2018

Salomonstudien är inte tillgänglig för utomstående granskning
Telefonsamtal med hållbarhetsansvarig på Preem Jens Bruno 12/5 2020

Klimatforskare är eniga om att CCS inte ska användas för att motivera nya koldioxidutsläpp.
Mail från universitetslektor Anders Hansson 7/5 2020

Preems CCS-projekt kommer inte att ge utslag i faktiska utsläppsminskningar förrän tidigast 2030.
Naturvårdsverket. Fördjupad analys av den svenska klimatomställningen 2019: Industrin i fokus, s. 26

CCS är dyrt och energikrävande
SOU 2020:4. Vägen till en klimatpositiv framtid: Betänkande av Klimatpolitiska vägvalsutredningen. Stockholm 2020, s. 664

CCS-tekniken har brottats med stora problem
Lundberg, Fredrik. Drömmen som sprack. Sveriges Natur nr 1-2020, s.22-25

Inga investeringsbeslut för anläggningen där Preems koldioxid ska lagras har tagits än
Kommunikation mellan Jessica Lovell och Preem via Facebook och LinkedIn

Elbilens klimatfördelar är väl belagda
Kobloch, Florian et al. Net emission reductions from electric cars and heat pumps in 59 world regions over time. Nature Sustainability. Published online 2020-03-23.

Preems uppskattade potentialer för lignin och pyrolysolja
https://www.youtube.com/watch?v=cpEDJ1uVItY
https://www.youtube.com/watch?v=uA_sH0XTpxs

Preems annonser är JO-anmälda – tidningen ETC


Reklamombudsmannens fällningar av Preem:
https://reklamombudsmannen.org/uttalande/preem-och-lysekilsposten
https://reklamombudsmannen.org/uttalande/preem-radioreklam
https://reklamombudsmannen.org/eng/uttalande/preem-pastaenden-om-gasol